Vihreä sähkö: miten se eroaa ja millaista sitä on käyttää?

Mitä on vihreä sähkö?

Vihreä sähkö tarkoittaa sähköä, joka on tuotettu uusiutuvalla energialla. Se saastuttaa hyvin vähän tai ei ollenkaan. Muita nimityksiä ovat esimerkiksi vihersähkö, ekosähkö ja ekoenergia. Käyttäjän näkökulmasta ympäristöystävällinen sähkö ei eroa muusta sähköstä toimintansa ja luotettavuutensa perusteella. Sähkön hinta on myös sama kuin perinteisillä sähkömuodoilla.

Suomessa tärkeimpiä uusiutuvan energian lähteitä ovat:

Miksi valita ekologinen sähkö?

Vähentämällä fossiilisten polttoaineiden käyttöä ja valitsemalla uusiutuva energia voidaan hillitä ilmastonmuutosta ja vähentää fossiilisten polttoaineiden haitallisia vaikutuksia kuten ilmaston lämpenemistä. Valitsemalla ekosähkön tuet omalta osaltasi monimuotoisen luonnon säilymistä tuleville sukupolville ja toimit hyvänä esimerkkinä myös muille.

Mitkä sähköyhtiöt tarjoavat uusiutuvaa energiaa?

Vihreän sähkön voi valita asui sitten Helsingissä tai pohjoisimmassa Suomessa. Hyvin monet sähköyhtiöt tarjoavat vihersähköä. Voit valita sähköyhtiön vapaasti eli se ei ole sidoksissa kotipaikkaasi tai siihen sijaintiin, jossa sähköä tulet käyttämään.

Esimerkiksi seuraavat sähköyhtiöt tarjoavat ekosähköä:

 • Fortum
 • Nordic Green Energy
 • Lumo Energia
 • Ilmatar
 • Väre
 • Enefit
 • Kotimaan Energia
 • Ekosähkö

Onko vihreä vaihtoehto muita kalliimpi?

Vihreä sähkö ei ole automaattisesti muita sähkön tuotantomuotoja kalliimpi valinta. Sähkönmyyjät hinnoittelevat ekoenergiatuotteensa itsenäisesti ja hintaan voi vaikuttaa myös uusiutuvan energian alkuperä sekä muut sopimusehdot, kuten sopimus- ja sähkötyyppi. Vihreä sähkö kannattaa vertailla ja kilpailuttaa siinä missä muutkin sähköt.

Mistä tietää, miten oma nykyinen sähkö on tuotettu?

Myyjän on lain mukaisesti myynti- ja markkinointimateriaaleissaan sekä kerran vuodessa sähkölaskun yhteydessä kerrottava kuluttajalle, millä energialähteillä kaikki yhtiön myymä sähkö tuotetaan. Sähköyhtiöllä voi olla useita erilaisia sähkötuotteita, ja se voi halutessaan lisäksi kertoa, millä juuri sinun ostamasi sähkö on tuotettu. Voit tarkistaa tuotantomuodon helposti sähkönmyyjäsi verkkosivuilta.

lamppu, jonka sisällä kasvaa vihreä kasvi

Miten voi vaihtaa vihreään sähköön?

Voit tilata omalta sähköyhtiöltäsi sähkön alkuperämuutoksen nykyiseen sähkösopimukseesi. Suosittelemme kuitenkin aloittamaan sähkösopimuksen kilpailutuksella, jotta saat tarpeisiisi sopivimman ja hinnaltaan kilpailukykyisen sähkösopimuksen.

Miten eri ekosähköjen vertailu tapahtuu?

Kilpailutuksessa sähkön alkuperän voi valita jopa todella tarkasti eri ekologisten vaihtoehtojen välillä. Esimerkiksi Raha.fi:n vertailussa valittavanasi on vaihtoehdot: vesi, aurinko, tuuli, biomassa ja määrittelemätön uusiutuva energia. Lisäksi mukana on myös fossiiliset, ydinvoima ja tarkemmin määrittelemätön sähkö. Voit valita näistä haluamasi tuotantomuodot vertailuun tai verrata kaikkia keskenään.

Haluatko vertailla ympäristöystävällisten sähkösopimusten hintoja? Kilpailuta eri sähkösopimukset vain muutamassa minuutissa ilman sitoutumista.

Tuleeko pistorasiasta erilaista sähköä, jos se on ekosähköä?

Sähköelektroneja ei voi korvamerkitä: pistorasiasta tuleva sähkö on aina sekoitus eri voimalaitosten tuotannosta. Nyt käyttämäsi sähkön lähdettä ei voi tietää – samaan tapaan kuin on mahdotonta tietää, mistä eri lähteistä vesijohdon vesi tulee. Ei olisi taloudellisesti ja ympäristön kannalta järkevää rakentaa erillistä vihreää sähkönjakeluverkkoa.

Mitä tarkoitetaan sähkön alkuperätakuulla?

Alkuperätakuu on todistus siitä, että sähkö on tuotettu uusiutuvilla energialähteillä. Kaikki uusiutuvalla energialla tuotettu sähkö ei välttämättä ole varmennettua, mutta kaikki uusiutuvana myytävä sähkö on aina alkuperävarmennettua. Alkuperätakuujärjestelmä on sähköntuottajalle maksullinen, joten pienen tuottajan ei välttämättä ole kannattavaa hankkia tuotannolleen alkuperätakuita.

Alkuperätakuujärjestelmällä halutaan edistää uusiutuvan energian käyttöä Suomessa ja EU:ssa sekä varmistaa alkuperän luotettavuus. Samalla kuluttajansuoja paranee, kun asiakas voi yksiselitteisesti varmistaa ostamansa sähkön alkuperän. Järjestelmä myös varmistaa, että tuottaja ei voi myydä tuottamaansa uusiutuvaa sähköä kahteen kertaan.

Alkuperätakuujärjestelmä on ainoa tapa varmistua siitä, että sähkö on tuotettu uusiutuvalla energialla ja alkuperätakuulla varmennettua uusiutuvaa energiaa on myynnissä vain todellisen tuotantomäärän verran. Jotta tuotantolaitos pääsee Fingrid Oyj:n ylläpitämään rekisteriin, sen on todennettava sähkön tuotantotapa ja käyttämänsä energialähteet. Maksullisia alkuperätakuita myönnetään vain sille määrälle sähköä, minkä tuotantolaitos todennetusti tuottaa uusiutuvalla energialla. Järjestelmää valvoo Energiavirasto, joka tekee sähkönmyyjille tarkastuksia. Sähkönmyyjät hinnoittelevat sähkötuotteensa eri tavoin, eikä uusiutuvalla energialla tuotettu alkuperätakuun saanut sähkö ole välttämättä muuta kalliimpaa.

Mikä on EKOenergia-merkki?

EKOenergia on Suomen Luonnonsuojeluliiton kehittämä Euroopan laajuinen ympäristömerkki, joka takaa sähkön tuotantotavan. Ekosähkö tarkoittaa fossiilivapaasti tuotettua sähköä ja on tuotettu uusiutuvia energianlähteitä käyttämällä. Tällainen sähkö on varmennettu alkuperätakuulla, mutta lisäksi sähköntuotantolaitoksen on täytettävä merkille asetetut kestävyyskriteerit. Ympäristömerkki on sähkön tuottajalle maksullinen.

Mitkä ovat tuulivoiman eli tuulisähkön edut ja haitat?

Uusiutuvaan energiaan perustuvat tuotantotavat ovat olleet merkittävässä kasvusuunnassa ja erityisesti tuulivoiman käyttö on lisääntynyt vauhdilla. Tuulivoimalla tuotetaan vuosittain noin 6-7 % Suomen sähköntuotannosta.

Mikään energiantuotanto ei ole täysin haitatonta, mutta osa tuotantomuodoista aiheuttaa enemmän haittoja kuin toiset. Tuulivoimalla on seuraavia hyviä ja huonoja puolia:

+ uusiutuvaa ja päästötöntä energiaa, jota on käytössä lähes rajattomasti
+ voi pienentää käyttäjän hiilijalanjälkeä viisi prosenttia vuodessa: jos miljoona suomalaista vaihtaisi tuulivoimaan, säästyisi 53 000 henkilön kokonaishiilijalanjälki (Lähde: Sitra)
+ vähentää sähköntuotannon CO2-päästöjä syrjäyttämällä fossiilisilla polttoaineilla tuotettua sähköä markkinoilta
+ LUT:n tutkimusten mukaan maalla sijaitseva tuulivoimala on kaikkein edullisin tapa tuottaa sähköä
+ lisääntyvä tuulivoiman tarve tuo Suomeen paljon hyötyjä, kuten kiinteistöveroja ja työpaikkoja
+ ympäristövaikutuksia voidaan merkittävästi vähentää tuulivoimalaitosten sopivalla sijoittamisella
+ lähes 80 prosenttia tuulivoimalassa käytetyistä raaka-aineista pystytään kierrättämään
+ tuulivoimala tuottaa 3–9 kuukaudessa enemmän energiaa kuin sen valmistamiseen, kuljetukseen, pystytykseen ja purkuun kuluu

– pystyy tuottamaan sähköä vain tuulen nopeuden ollessa sopiva, joten tarvitsemme tuulivoiman lisäksi myös muita tuotantolähteitä
– voimaloiden tehossa on suuria vaihteluita ja tuotannon ennustettavuus on edelleen vaikeaa
– hiilidioksidipäästöt ovat noin 10 g/kWh ja ne muodostuvat lähinnä tuulivoiman rakentamisen, kasaamisen, kuljettamisen ja huollon aiheuttamista päästöistä
– aiheuttavat ympäristö-, näkö- ja äänihaittoja
– tukijärjestelmästä on aiheutunut kustannuksia
– intukuolemia on todettu aiheutuvan Suomessa noin 1–1,5 lintua yhtä turbiinia kohden vuodessa, mutta määrää voi pitää varsin pienenä esimerkiksi sähköverkon aiheuttamiin lintukuolemiin verrattuna

Miten tuulivoimaa tuotetaan?

Tuulen liike-energia muutetaan sähköksi tuuliturbiinien pyörivien lapojen avulla. Tuuli antaa voimaa lapojen ja navan muodostamalle roottorille, joka pyöriessään muuttaa tuulen liike-energian akselin pyörimisenergiaksi. Vaihdelaatikon kautta voima siirtyy turbiiniakselista tornin yläosassa olevaan generaattoriin, joka tuottaa sähköä. Tuulivoimala muuttaa energiaksi noin kolmasosan roottoriin osuvien tuulien voimasta.

Tuulivoimalat asennetaan usein ryhmiin, niin kutsuttuihin tuulivoimapuistoihin, jotka sijaitsevat joko avomerellä tai maalla. Tuulivoimapuistoissa turbiinit on sijoitettu 4–10 kertaa roottorin pyörimiskehää vastaavan matkan päähän toisistaan tuuliolosuhteista riippuen, jotta minimoidaan vierekkäisen turbiinin pyörimisestä aiheutuvat mahdolliset tehohäviöt.

Tuulisähköstä noin 70 % tuotetaan vuoden kuuden kylmimmän kuukauden aikana. Talvikuukausina tuulee huomattavasti enemmän ja ilman tiheys on korkeampi, jolloin samasta ilmamäärästä saadaan irti enemmän energiaa.

Tuulivoimala pellolla

Mitkä ovat vesivoiman hyvät ja huonot puolet?

Vesivoimaan liittyvät seuraavat hyvät ja huonot puolet:

+ täysin uusiutuva ja 100 % puhdas energianlähde, ja usein myös kotimainen
+ luotettava ja varma
+ tuotannossa ei synny hiilidioksidia
+ ei aiheuta kiinteitä jätteitä eikä päästöjä ilmaan, veteen tai maaperään
+ energiantuotanto on vakaata
+ ei ole riippuvaista säästä, tuulesta tai pitkistä ja monimutkaisista käynnistysprosesseista
+ vesi ei vähene eikä pilaannu virratessaan voimalaitoksen läpi
+ voimalat toimivat lähes automaattisesti, polttoainetta ei tarvitse hankkia, ja kunnossapitokustannukset ovat matalia
+ voidaan käyttää sekä perusenergian tuottamiseen että säätövoimaksi, jolla voidaan nopeasti vastata kysynnän muutoksiin sähköntuotannossa
+ vesialtaat vesivoimaloiden vieressä ovat kuin suuria akkuja: energiaa voidaan varastoida niinä vuodenaikoina, jolloin veden virtaus on suurta ja sähkönkulutus matalalla, ja käyttää sitten kun kulutus on korkeimmillaan

– vesivoimalla on ympäristövaikutuksia mutta ei ilmastovaikutuksia: ympäristövaikutukset ovat paikallisia ja merkittävimmät syntyvät rakennettaessa patoja ja säännöstelyaltaita
– usein vesivoiman säännöstelyä varten rakennetaan tekoaltaita, jotka jättävät alleen erilaisten eliöiden kasvuympäristöjä ja joissakin tapauksissa tekoaltaiden takia pakkosiirretään jopa ihmisiä
– padot estävät kalan liikkumista, mikä vaikuttaa kalakantoihin ja kalastukseen: Suomessa vesivoimatoimintaa harjoittavilta yhtiöitä velvoitetaan kalakantojen hoitoon lailla, ja vaikutuksia lievennetään kalanistutuksin, kalateillä ja muilla kalanhoitotoimenpiteillä
– vesistöjen säännöstely aiheuttaa vaihtelua veden pintoihin ja virtaamiin

Miten vesivoimaa tuotetaan?

Veden virtauksen muuttaminen energiaksi ei ole monimutkainen prosessi. Rahalliset investoinnit vesivoimaloihin ovat isoja mutta voimalat ovat pitkäikäisiä, turvallisia ja toimintavarmoja energiantuotantolaitoksia.

Osa voimalaitoksista on rakennettu maan alle, jolloin laitoksen putouskorkeutta on pystytty kasvattamaan. Mitä suurempi putouskorkeus on, sitä suurempi energiantuotanto on.

Toimintaperiaate on lyhykäisyydessään seuraavanlainen:

 1. vesivoimalaitos hyödyntää kahden eri vesipinnan välistä korkeuseroa
 2. vesi johdetaan korkeammalta tasolta alemmalle tasolle laitoksen turbiinin läpi
 3. turbiini pyörittää generaattoria
 4. muuntaja muuntaa sähköjännitteen sähköverkkoon sopivaksi
 5. sähkö jatkaa matkaansa verkkoon

Mitkä ovat aurinkovoiman eli aurinkoenergian edut ja haitat?

Aurinkoenergia on monille edes hieman tuttu aurinkopaneelien myötä. Siihen liittyy seuraavanlaisia positiivisia ja negatiivisia vaikutuksia:

+ aurinko on uusiutuva energianlähde, jota riittää vielä noin 6,5 miljardiksi vuodeksi
+ ylikulutuksen vaaraa ei ole, ja auringon energiaa voidaan hyödyntää kaikkialla maailmassa
+ välittömiä päästöjä ei aurinkosähkön tuottamisesta synny
+ aurinkoenergian hyödyntäminen vähentää riippuvuutta uusiutumattomista energialähteistä
+ aurinkoenergian tuotannossa ei ole melua aiheuttavia liikkuvia osia, kuten esimerkiksi tuuliturbiineissa
+ voimalat vaativat hyvin vähän kunnossapitoa, ja kustannukset pysyvät alhaisina myös työvoimakulujen puolesta
+ aurinkopaneeleiden käyttöikä on noin 20-30-vuotta
+ aurinkoenergia-alalla otetaan jatkuvasti uusia teknisiä edistysaskeleita: uudet innovaatiot nanoteknologiassa ja kvanttifysiikassa voivat kolminkertaistaa aurinkopaneeleiden sähköntuotannon

– ei sellaisenaan tuota päästöjä toimiessaan, mutta välilliset päästöt ja ympäristövaikutukset syntyvät paneeleiden tuotannossa tarvittavista uusiutumattomista materiaaleista, tuotantoon sitoutuneesta energiasta, kuljetuksesta ja asennuksesta
– aurinkokennojen valmistuksessa käytetään kalliita ja harvinaisia materiaaleja, eli välillisesti aurinkokennojen valmistus kuluttaa rajallisia resursseja
– aurinkoenergiaa voi tuottaa vain vuorokauden valoisina tunteina – mutta sitä voi käyttää kuitenkin ympäri vuorokauden

Miten aurinkoenergiaa tuotetaan?

Aurinkosähkön tuottaminen perustuu auringon säteilyenergian muuttamiseen sähkövirraksi. Auringon säteilemä energia koostuu pienistä hiukkasista eli fotoneista. Osuessaan aurinkopaneeliin fotonit imeytyvät puolijohdemateriaaleihin, kuten piihin. Ne irrottavat negatiivisen varauksen omaavat elektronit atomeistaan, jolloin elektronit pääsevät vapaasti virtaamaan puolijohdemateriaalissa, muodostaen sähkövirtaa aurinkokennojen virtajohtimiin. Säteilyn intensiteetin kasvaessa elektroneja irtoaa enemmän: aurinkopaneeli tuottaa kesällä paremmin kuin talvella, koska valoa on enemmän.

Suomen olosuhteet soveltuvat varsin hyvin aurinkoenergian hyödyntämiseen. Aurinko säteilee Etelä-Suomessa neliömetrin kokoiselle vaakapinnalle vuodessa yhteensä noin tuhat kilowattituntia. Keski-Suomessa vastaava säteilymäärä on noin 900 kWh ja Sodankylässäkin vielä noin 800 kWh.

6 muuta sähkön ekotekoa vihreän sähkön ostamisen lisäksi

Sähköenergian kulutuksen vähentäminen on tärkeä teko luonnon puolesta. Sähkön kulutusta voi laskea helposti mukavuudesta tinkimättä. Myös sähkölasku pienenee automaattisesti. Tässä kuusi helppoa vinkkiä, joilla vähennät sähkön kulutusta sen tuotantotavasta riippumatta:

 1. Säädä lämmitys pienemmälle. Parin asteen muutos lämpötilassa säästää jo huomattavan määrän energiaa. On hyvä pohtia, ovatko kaikki huoneet aktiivisessa käytössä vai voisiko lämpötilaa tiputtaa tietyissä tiloissa. Yli viikon kestävien lomamatkojen ajaksi kannattaa lämpötilaa pudottaa usealla asteella.
 2. Älä päästä lämpöä karkaamaan. Tuuleta vain lyhyen aikaa ja ristivetoa hyödyntäen. Tarkista ikkuna- ja ovieristykset. Kovilla pakkasilla voi vetää myös verhot ikkunoiden eteen yöksi.
 3. Laske sähkösaunan lämpötilaa ja säädä myös lattialämmitys pienemmälle. Pari astetta viileämpi lattialämmitys säästää jo paljon sähköä. Mene saunaan heti, kun se on lämmin ja laita kiuas pois heti, kun poistut saunasta.
 4. Hyödynnä hukkalämpö. Avaa saunan ovi tai uunin luukku käytön jälkeen ja hyödynnä ylimääräinen lämpö. Älä kuitenkaan pidä kylpyhuoneen ovea jatkuvasti auki, jotta lattialämmitys ei lämmitä koko asuntoa.
 5. Sammuta turhat valot ja älä osta halvinta lamppua. Yleensä halvin lamppu ei ole pidemmän päälle järkevin vaihtoehto, koska ne voivat kuluttaa enemmän sähköä ja rikkoutuvat nopeammin. Valitse energiatehokas lamppu. LED-valot ovat hyvä vaihtoehto ja ne kestävät käytössä jopa vuosia. Käytä vain niitä valoja mitä tarvitset ja sammuta muut. Sähköä säästyy aina, kun valon sammuttaa – oli se sitten kuinka lyhyeksi aikaa tahansa. Hyödynnä lisäksi mahdollisuuksien mukaan luonnonvaloa.
 6. Älä pese pyykkiä turhaan. Jos vaate ei ole likainen, voit raikastaa sen tuulettamalla ulkona. Pese vain täysiä koneellisia ja alemmassa lämpötilassa. Pesukoneen käyttämästä energiasta jopa 90 prosenttia kuluu veden lämmittämiseen. Useimmat pyykit voi pestä 40 asteessa 60 asteen sijasta. Uutta pesukonetta hankkiessasi varmista, että sen energiatehokkuusluokka on A tai A+. Kuivata pyykit ulkona tai kuivaustelineellä. Tyypillisessä kotitaloudessa kuivausrumpu on kodin toiseksi suurin sähkösyöppö. Kuivauskaapin sähkönkulutus hakkaa jopa kuivausrummun. Jos käytät kuivuria, katso että nukkasuodatin on puhdas. Näin kuivuri toimii mahdollisimman tehokkaasti. Laita pyykit kuivuriin hyvin lingottuina, sillä tämä vähentää merkittävästi kuivausaikaa.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös seuraavat artikkelimme

Valikko